< یک پنجره برایم کافی ست.
یک پنجره برایم کافی ست.
همیشه با همه چیز کنار بیا . فرار نکن. به خاطر داشته باش که زمین به طرز احمقانه ای گرد است...
دوشنبه 15 بهمن 1386
بغض سکوتت             

      هنوزم بغض سکوتت              برای این دل نوشته ، می تونه بهانه باشه

      هنوزم" نیاز"و دردت                    توی متن نانوشته، می تونه ترانه باشه

 

       هنوزم فانوس آواز عزیزت               شب چراغ روشن خاطره هامه

       هنوزم تعبیر نغمه ی غریبت              بهترین مرهم زخم بی صدامه

 

       سینه ی زمینوبشکاف تا ببینی             گلدونای "سال قحطی" بی بهارن

       چشمای خشکیده ی شبزده هامون        انتظار اشک آسمونو دارن

 

      می تونه تو قلب این بازار تشویش              درد آدمک غمی بی چاره باشه

      می تونه تو ناله ی مرغ گرفتار                 خبراز فاجعه ای دوباره باشه

 

             آدمک تقدیر ما شد                            تا همیشه غرق دردیم

             عاقبت هم خونه ی تو                        هم زبون خاک سردیم

 

                                                     

                                                                                        

رحمان خرامان  7/6/1385

                         (مسیحا)

تقدیم به او که کناره من نیست اما همیشه در لحظه هام جاریه.