< یک پنجره برایم کافی ست.
یک پنجره برایم کافی ست.
همیشه با همه چیز کنار بیا . فرار نکن. به خاطر داشته باش که زمین به طرز احمقانه ای گرد است...
یکشنبه 12 آذر 1385
اونی که میخواستی ... اونی که میخواستی تو غبارا غم شد

                  مرغی شد و پشت حصارا غم شد

 

 

اسم تورو رو با ل مرغا نوشت

                  رو کنده ی سبز درخت ها نوشت

 

 

یه روز که بارون می اومد بهش گفت

                    یه روز دیگه رو  موج دریا نوشت

 

 

 دریا و موجاش اونو از خودش روند

                      مرغ هوا گم شد و اونو گریوند

 

 

 باد اومدو تو جنگلا  قدم  زد

                    اسم تورو از همه جا قلم زد

 

 

  ببین جدایی  چه به روزش آورد

                        چه سرنوشتی که براش رقم زد